Vragen?

+32 11 26 72 72

Provincie Limburg

< Over PIKOH | Schoolbestuur

Schoolbestuur

Een school besturen doe je niet alleen, maar met een heel team. Daarom heeft de kunsthumaniora een structuur op poten gezet om iedereen een stem te geven. Leerlingen, ouders, de provincie Limburg, de directie, de leraren en het secretariaat werken samen om 1100 leerlingen en 160 personeelsleden te laten functioneren op de kunsthumaniora.

Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in de school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het schoolbestuur is het provinciebestuur van Limburg met:

Provincieraad van Limburg

De provincieraad beslist over de organisatie en de structuur van het provinciaal onderwijs, over de financiële middelen die aan de provinciale scholen worden toegekend,...

Deputatie

De deputatie voert de beslissingen van de provincieraad uit en beslist over de zaken die tot het dagelijks bestuur van de provincie behoren. Zo heeft de deputatie onder andere de volgende opdrachten met betrekking tot de provinciale scholen: het dagelijks beheer, de werving van het personeel, de concrete vaststelling van het schoolreglement overeenkomstig het door de provincieraad vastgestelde model, samenstelling van de jury voor de beoordeling van de geïntegreerde proef,...

De gedeputeerde voor onderwijs is de heer Bert Lambrechts.

SG PSOL

Onze school behoort tot de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (SG PSOL).

Hiervan maken deel uit: de Provinciale Middenschool Hasselt, de Provinciale Handelsschool Hasselt, de Provinciale Secundaire School Hasselt - Kunst en Verpleegkunde, de Provinciale Middenschool Diepenbeek, de Provinciale Secundaire School Diepenbeek, de Provinciale Secundaire School Bilzen, het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren, de Provinciale Secundaire School Voeren, de Provinciale Technische School Maasmechelen, het Provinciaal Instituut Lommel, het Provinciaal Instituut Lommel ION, de Stedelijke Humaniora Dilsen-Stokkem en de Stedelijke Bouwvakschool Dilsen-Stokkem.

De heer Johan Van Ransbeek is de coördinerend directeur van de SG PSOL. Hij werd door het bestuur van de SG PSOL belast met taken voor de totaliteit van de scholen die deel uitmaken van de scholengemeenschap.

Directie

De directeur, mevr. Greet Nivelle, staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

De 3 adjunct-directeurs, mevr. Inge Cleeren,  dhr. Dirk Kellen en dhr. Ronald Janssens helpen haar bij de uitvoering ervan.

De technisch adviseur - coördinator, mevr. Kristien Dessent, geeft logistieke ondersteuning bij de onderwijsactiviteiten.

De technisch adviseur - coördinator, mevr. Marleen De Cock, ondersteunt het personeelsbeleid.

De technisch adviseur - coördinator, dhr. Simon Corthouts, ondersteunt het ICT-beleid.

Een aantal raden hebben inspraak in het bestuur en de organisatie van de kunsthumaniora.

Schoolraad

De inrichtende macht van de Kunsthumaniora is de provincie Limburg. De schoolraad is het hoogste orgaan binnen het schoolbestuur waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn zoals de leerlingenraad, ouderraad, pedagogische raad,...

Leerlingenraad

De leerlingenraad is samengesteld uit leerlingen van alle studierichtingen en leerjaren. De leerlingenraad organiseert schoolactiviteiten zoals filmavonden, vrij podium, het sinterklaasfeest, enz.

Daarnaast heeft de leerlingenraad inspraak in het bestuur en de organisatie van de Kunsthumaniora. De afgevaardigden van de leerlingen brengen zelf onderwerpen aan om onze school te verbeteren en zien er ook op toe dat de uit te voeren punten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Ouderraad

Naast de leerlingen hebben de ouders eveneens inspraak in het uitzetten van de krijtlijnen van onze school. De ouderraad geeft nuttige adviezen aan de pedagogische raad en de schoolraad. Alleen zo kunnen we aan ieders noden trachten te voldoen; Elke ouder kan zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de ouderraad.

Pedagogische raad

In deze raad wordt de langetermijnvisie van de school besproken en getoetst aan de haalbaarheid binnen het pedagogische project van de school.

Dagelijks bestuur

Wekelijks bespreekt het dagelijks bestuur de lopende zaken en eventuele problemen die snel opgelost dienen te worden binnen de visie van de school.

Andere werkgroepen

Naast bovenstaande beleidsorganen zijn er nog heel wat ondersteunende werkgroepen. In deze werkgroepen zetelen onze leraren om onze school beter te laten functioneren: MOS ( milieuzorg op school), VOS ( voor onze scholieren), TOS ( tentoonstellingen op school), SOHO ( Secundair onderwijs – hoger onderwijs), Mentoraat ( begeleiding jonge leraren), ICT ( beheer netwerk, PC’s, Smartschool en Skore), Schoolklimaat, PR (promotie van de school), REDKUNST (redactie website, brochure, …), Nieuwbouw, Reünies, Uurroosters, Troostzorg,...